Mediacja

Prowadzimy rozmowy mediacyjne

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora.
Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami.  Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

handshake-5768632_1920

Uchwałą z dnia 6 kwietnia 2009 r. Rada Konińskiej Izby Gospodarczej powołała do życia Ośrodek Mediacji przy Konińskiej Izbie Gospodarczej, który ma na celu rozpatrywanie sporów kierowanych do Sądu Arbitrażowego Izb Gospodarczych Wielkopolski oraz Sądów Powszechnych.

Mediatorami wpisanymi na listę mediatorów Ośrodka są radcowie prawni, przedsiębiorcy. Każdy z naszych mediatorów posiada doświadczenie zawodowe związane z udziałem w rozstrzyganiu sporów.

prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sądowych i umownych

organizowanie wykładów z w/w tematyki dla środowisk zainteresowanych,

promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów,

prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sądowych i umownych

organizowanie wykładów z w/w tematyki dla środowisk zainteresowanych,

promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów,

nawiązanie współpracy z ośrodkami i organizacjami zajmującymi się mediacjami takimi jak Polskie Centrum Mediacji, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej

organizacja konferencji poświęconej tematyce mediacji oraz wykładów skierowanych do określonych grup zawodowych prawników i innych.

nawiązanie współpracy z ośrodkami i organizacjami zajmującymi się mediacjami takimi jak Polskie Centrum Mediacji, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej

organizacja konferencji poświęconej tematyce mediacji oraz wykładów skierowanych do określonych grup zawodowych prawników i innych.