Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z innymi samorządami, ARR Konin S.A., jednostkami naukowymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi rozpoczął realizację projektu ” LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040″.

IZBA GOSPODARCZA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ JEST CZŁONKIEM TEGO KONSORCJUM !!!


Głównym celem projektu „Life After Coal” jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.

Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest podjęciem takich działań, jak:

– budowa systemu zarządzania zmierzająca do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym i regionalnym,

– uzyskanie akceptacji społecznej,

– czynny udział społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji gospodarczej, która ukierunkowana jest na działania zeroemisyjne oraz

– standaryzacja rozwiązań i ich transfer do innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.

Jednym z zadań Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej w projekcie będzie kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw dotychczas powiązanych z sektorem paliwowo-energetycznym na drodze stworzenia i wdrożenia we własnej firmie nowego modelu zarządzania strategicznego.